TSC Result 2080: www.tsc.gov.np Primary Level & Lower Secondary Level:

Teacher Services Commission (TSC) Result 2080-7081 (शिक्षक सेवा आयोग नतिजा): www.tsc.gov.np Primary Level Result & Lower Secondary Level Result Nepal, can be checked online with district wise and roll number wise.

www.tsc.gov.np 2080 Result

TSC Result 2080:

Every year the Teacher Services Commission (TSC) conducted the following examination in Nepal. TSC allows candidates to check the result online instead of downloading PDF. The official TSC portal (www.tsc.gov.np) allows students to see result for the following Teacher examination level.

 1. Primary level (प्राथमिक तह)
 2. Lower secondary level (निम्नमाध्यमिक तह)
 3. Secondary level (माध्यमिक तह)

The Commission wants to express its gratitude for the use of this medium as the Commission and all concerned are benefiting. In addition, the Commission is committed to its continuous improvement. TSC Exam Center 2080:

TSC Result Primary level (प्राथमिक तह) 2080

The primary level in Nepal is from Class 1 to Class 5. It is the Basic Education for children provided by the Nepal Government. In general Candidates from Western Region participated in the Primary level examination and it is an open competitive examination for all eligible candidates.

The Teacher Services Commission (TSC) (शिक्षक सेवा आयोग नतिजा) is responsible for publishing the tsc primary level result 2080.

TSC Result Lower secondary level (निम्नमाध्यमिक तह) 2080

The Lower secondary level (निम्नमाध्यमिक तह) in Nepal is from Class 6 to Class 8. It is the Basic Education for the students provided by the Nepal Government. In general Candidates from all regions participated in the Lower Secondary level examination and it is another type of open competitive examination for all eligible candidates.

The Teacher Services Commission (TSC) (शिक्षक सेवा आयोग नतिजा) is responsible for publishing the TSC Lower secondary level result 2080.

TSC Result Secondary level (माध्यमिक तह) 2080

The Secondary level (माध्यमिक तह) in Nepal is from Class 9 to Class 10. It is a two years secondary Education for the students provided by the Nepal Government. In general Secondary level examination SEE Exam is conducted and it is a national level competitive examination for all eligible candidates. After obtaining the SLC, pupils may continue to higher secondary education (Class 11 and Class 12) by NEB.

The Teacher Services Commission (TSC) (शिक्षक सेवा आयोग नतिजा) is responsible for publishing the TSC secondary level exam result 2080.

www.tsc.gov.np Result 2080: How to Check Online?

There are two ways to check the शिक्षक सेवा आयोग नतिजा online. Using subject or district wise and using the roll number.

 • Visit the official website: www.tsc.gov.np (शिक्षक सेवा आयोग)
 • Check the top news notification or Notice.
 • If there you found “TSC Result 2080” click on it else at the main menu click on “नतिजा” option.
 • Now choose any of the following options
  1. प्राप्तांक सहिको नतिजा
  2. अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा (Teacher License Result)
 • Choose any of the above options and follow the steps below.

प्राप्तांक सहिको नतिजा, अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा

1 प्राप्तांक सहिको नतिजा

 • नतिजा छान्नुहोस्
 • जिल्ला छान्नुहोस्
 • तह छान्नुहोस्
 • बिषय छान्नुहोस्

2. अध्यापन अनुमतिपत्रको नतिजा

 • नतिजा:
 • रोल नम्बर :

अन्तरवार्तामा सम्मिलित उम्मेदवारहरुले आफुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्क (लिखित, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र अन्तरवार्तासमेत) र अन्तिम नतिजा हेर्न अथवा थाहा पाउन सकिने छ । अन्तिम नतिजा र कुल प्राप्ताङ्क प्रकाशन भएको मितिले ३ दिनपछि वेवसाइटबाट हटाइनेछ । नतिजा हेर्न नतिजाको क्षेत्र छानी , रोल नं. र जन्ममिति सम्बन्धित कोठामा टाइप गरी “खोज्नुहोस्” वटनमा क्लिक गर्नुपर्नेछ ।